Obchodní podmínky

A.   Obecná ustanovení

1.      Václav Nováček (REVA-Alarm), IČ: 694 80 745, se sídlem Vlnitá 46/380, Praha 4, Braník, PSČ 147 00, registrován u MĚSTSKÁ ČÁST Praha 4, Č.j.: ZIV/U5496/2005/FEJ, Ev.č: 310008-60577 s "Oborem činnosti" Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (dále jen "prodávající"), provozuje internetový obchod www.revaalarm.cz(dále jen "internetový obchod").

2.      Účelem obchodních podmínek je vytvořit základní rámec pravidel při nákupu v internetovém obchodě a konkretizovat práva a povinnosti subjektů právního vztahu vzniklého při tomto nákupu mezi prodávajícím a kupujícím.

3.      Tyto obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.revaalarm.cz(dále jen "obchodní podmínky") vymezují podmínky, za kterých probíhá koupě a prodej zboží v internetovém obchodě, a dále práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při koupi a prodeji.

4.      Kupující je osoba, která provádí nákup v internetovém obchodě. Nabízené zboží může být zakoupeno jak podnikatelem, tak i spotřebitelem. Pokud v obchodních podmínkách není uvedeno jinak, považuje se podnikatel i spotřebitel za „kupujícího“.

5.      Pod pojmem „spotřebitel“ se v souladu s ustanovením § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

6.      Pod pojmem „podnikatel“ se ve smyslu § 420 občanského zákoníku rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, jakož i každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

7.      Pod pojmem „zboží“ se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí veškeré zboží, služby nebo další plnění, které prodávající prodává nebo poskytuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda je toto zboží služby nebo další plnění určeno k dalšímu prodeji, poskytování kupujícím třetím stranám, jejich zabudováním nebo zpracováním do výrobků kupujícího, nebo zda jich kupující využívá pro svou potřebu.

8.      Veškeré smluvní vztahy založené při koupi a prodeji zboží v internetovém obchodě, zejména příslušná kupní smlouva a obchodní podmínky, se řídí českým vnitrostátním právem, tedy s vyloučením práva mezinárodního, zejména Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, č. 160/1991 Sb.

9.      Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a je-li kupujícím spotřebitel, řídí se rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

10.  Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud uzavřená kupní smlouva obsahuje úpravu odlišnou od úpravy v těchto obchodních podmínkách, má úprava v kupní smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

B.  Závaznost obchodních podmínek

1.      Kupující přijímá obchodní podmínky a tyto se stávají pro prodávajícího a kupujícího závaznými okamžikem uzavření kupní smlouvy způsobem popsaným dále v těchto obchodních podmínkách, což kupující bere výslovně na vědomí.

2.      Kupující je povinen obchodní podmínky před jejich přijetím řádně prostudovat. Na obchodní podmínky je přitom kupující dostatečným způsobem upozorněn před uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou též zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu.

 

 

 

C.  Objednávka

1.      Prodávající nabízí možnost nákupu přímo z domova kupujícího, kde kupující může nakupovat nonstop. Nákup v internetovém obchodě kupující provede a objednávku nákupu kupující vytvoří postupem popsaným v tomto článku.

2.      Nabídky prodávajícího jsou nezávazné a nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy.

3.      Nákup v internetovém obchodě kupující provede v následujících krocích:

1.      výběr zboží a vyplnění dat

2.      potvrzení přijetí faktury

3.      uhrazení částky

4.      Kupující zboží vybírá přímo na webových stránkách internetového obchodu, jež jsou umístěny na adrese www.revaalarm.cz/shop, na nichž je zpřístupněn katalog nabízeného zboží, včetně popisu jednotlivého zboží. U zboží je též vždy uvedena i kupní cena příslušného zboží, a to včetně i bez DPH. Kupní cena je konečná s výjimkou nákladů na dopravu, které jsou ke kupní ceně přičteny. Náklady na dopravu jsou odlišné podle poskytovatele dopravy.

5.      Vybrané zboží kupující může objednat formou objednávky jednoduše a pohodlně následujícími způsoby:

1.      prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, a to pomocí tzv. nákupního košíku;

2.      telefonicky na telefonním čísle zveřejněném na webových stránkách internetového obchodu;

3.      elektronickou poštou (e-mailem) na adrese elektronické pošty (e-mailu) zveřejněné na webových stránkách internetového obchodu;

4.      písemnou objednávkou zaslanou na adresu prodávajícího zveřejněnou na webových stránkách internetového obchodu.

6.      Objednávka učiněná prostřednictvím webových stránek internetového obchodu, dle bodu C.5. písm. a), musí obsahovat veškeré údaje označené v objednávkovém formuláři jako povinné. Objednávka je přitom podána jejím odesláním z objednávkového formuláře.

7.      Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky dle předchozího odstavce neprodleně po jejím obdržení prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce.

8.      Objednávka učiněná způsoby dle bodu C.5. písm. b) až d) musí obsahovat alespoň následující údaje:

1.      jméno a příjmení nebo obchodní firmu kupujícího;

2.      fakturační adresa a dodací adresa, je-li odlišná od fakturační adresy;

3.      IČ a DIČ, pokud byly kupujícímu přiděleny;

4.      adresa elektronické pošty (e-mailu) kupujícího pro potvrzení objednávky;

5.      popis, množství a kupní cena objednávaného zboží;

6.      potvrzení (vyjádření), že se kupující seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího, souhlasí s nimi a přijímá je bez výhrad;

7.      v případě písemné objednávky dle bodu C.5. písm. d) podpis kupujícího, u právnických osob s uvedením jména a příjmení podepisující osoby a její pozice u kupujícího.

9.      Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou pro kupujícího závazné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů.

10.  Kupující může objednávku do 24 hodin po jejím odeslání, respektive učinění, zrušit telefonicky na čísle uvedeném na webových stránkách internetového obchodu či elektronickou poštou (e-mailem) písemným oznámením doručeným na uvedenou emailovou adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webových stránkách internetového obchodu, a to bez udání důvodu. Při zrušení objednávky stačí uvést jméno a příjmení kupujícího či jeho obchodní firmu, adresu elektronické pošty (e-mail) a popis objednaného zboží. Zrušením objednávky dochází automaticky též ke zrušení kupní smlouvy, pokud již byla uzavřena.

11.  Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese kupující. Náklady kupujícího na uskutečnění objednávky prostřednictvím sítě Internet či telefonicky odpovídají tarifu, který má kupující sjednán s dodavatelem těchto služeb. Náklady na uskutečnění písemné objednávky dle bodu C.5. písm. d) odpovídají běžným poštovním poplatkům.

D.  Uzavření kupní smlouvy

1.      Objednávka dle článku C. představuje návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího. V případě výhrad prodávajícího k objednávce prodávající objednávku stejným způsobem buď odmítne, nebo zašle kupujícímu vlastní návrh kupní smlouvy (protinávrh). Pokud prodávající odmítne objednávku, k uzavření kupní smlouvy nedojde. Pokud prodávající zašle protinávrh, k uzavření kupní smlouvy dojde až okamžikem doručení souhlasného vyjádření kupujícího k tomuto protinávrhu.

2.      Prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky, její odmítnutí nebo protinávrh dle předchozího bodu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce, a to zpravidla do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu.

3.      Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, případně modifikované kupujícím odsouhlaseným protinávrhem prodávajícího.

4.      Obsah kupní smlouvy je dán objednávkou a jejím potvrzením, případně též protinávrhem, byl-li učiněn, a souhlasným vyjádřením k němu.

5.      V případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila prodejní cena, prodávající neprodleně elektronickou poštou či telefonicky kontaktuje kupujícího a dohodne s ním další postup (změna kupní ceny, náhrada jiným zbožím, zrušením objednávky, apod.). Pokud nedojde k dohodě, má prodávající i kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a zrušení objednávky příslušná smluvní strana doručí druhé smluvní straně prostřednictvím elektronické či běžné pošty.

6.      Kupní smlouva je po jejím uzavření prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a je přístupná kupujícímu. Kupní smlouva není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek a objednávkového formuláře na webových stránkách internetového obchodu. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě dohody stran jí lze uzavřít též v jiném jazyce. Kupující může před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře tuto objednávku měnit, kontrolovat a upravovat. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách internetového obchodu, potvrzení objednávky obsahující veškeré údaje o objednávce je zasláno kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, kupující tak tyto dokumenty může reprodukovat a archivovat.

E.  Dodací a platební podmínky

1.      Objednané zboží prodávající dodá kupujícímu prostřednictvím poštovní přepravy nebo prostřednictvím dopravce, a to dle volby prodávajícího, pokud není dohodnuto jinak. V případě, že kupující je na rozvozové trase prodávajícího, bude o dodání informován telefonicky nebo elektronickou poštou (emailem).

2.      Kupující může zvolit i jiný způsob dopravy, umožňuje-li to objednávkový formulář či odsouhlasí-li to prodávající.

3.      Dodací lhůta je do 90 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li u příslušného zboží uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, prodávající kupujícího neprodleně kontaktuje a sdělí mu předpokládanou dodací lhůtu. Pokud tato předpokládaná dodací lhůta bude delší než 100 dnů, mají prodávající i kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku způsobem popsaným v bodu D.6.

4.      Strany mohou dohodnout dodací podmínky odlišně od tohoto článku.

5.      Pokud nebyly dohodnuty jiné platební podmínky, je kupní cena splatná bankovním převodem na účet prodávajícího č.ú.: uvedeno na faktuře, a to okamžitě po uzavření objednávky dnů od zaslání vyúčtování kupujícímu. Prodávající kupujícímu zasílá vyúčtování elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.

6.      V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, pokud jsou splatné před dodáním zboží, není prodávající povinen kupujícímu předat zboží, a to až do úplného zaplacení těchto splatných částek. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části delšího než 15 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zrušit objednávku.

7.      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

F.  Práva a povinnosti stran

1.      Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu způsobem a ve lhůtě stanovenými v kupní smlouvě. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících příslušným normám a právním předpisům platným na území České republiky, a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

2.      V případě jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí prodávající kupujícího kontaktuje elektronickou poštou či telefonicky.

3.      Prodávající má právo odmítnout objednávky kupujících, kteří v minulosti nesplnili svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4.      Prodávající je povinen vymazat kupujícího, jež je registrován v internetovém obchodě, na jeho písemnou žádost.

5.      Kupující je povinen v objednávce uvést správné a úplné údaje. Objednané zboží je kupující povinen převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

6.      Kupující, který je spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakýchkoliv sankcí do 14 dnů od převzetí zboží, v případě dodání několika druhů nebo částí zboží od dne převzetí poslední dodávky. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel však nemůže od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

1.      je-li předmětem kupní smlouvy zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;

2.      je-li předmětem kupní smlouvy zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

7.      Pokud spotřebitel využije právo na odstoupení dle bodu F.6., spotřebitel je povinen prodávajícímu vrátit nepoškozené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo předat na adrese uvedené na webových stránkách internetového obchodu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel, pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.      V případě poškození zboží či jeho nevrácení, nebo rozbalení zboží, dle předchozího bodu je spotřebitel povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu. Spotřebitel rovněž odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

9.      Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacené finanční částky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, včetně nákladů na dopravu (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený) a balné, které od spotřebitele přijal. Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak a pokud tím nevzniknou další náklady.

10.  Kupující může od kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených těmito obchodními podmínkami nebo ze zákonných důvodů. Prodávající přitom doporučuje, aby kupující odstoupil od kupní smlouvy písemně, a to buď dopisem doručeným na poštovní adresu prodávajícího uvedenou na webových stránkách internetového obchodu, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou na webových stránkách internetového obchodu. Kupující je rovněž oprávněn k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je k dispozici na internetových stránkách portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/, není to však jeho povinností.

11.  Prodávající na žádost kupujícího může nepoužité a nepoškozené zboží zakoupené u prodávajícího vyměnit za jiné, avšak uplynula li doba po zakoupení zboží, delší než 14 dní a zboží je v pořadku, není možné zakoupené zboží vyměnit za jiné. Pokud kupující chce, ve lhůtě 14 dnů, zboží vyměnit, zašle prodávajícímu elektronickou poštou (e-mailem) žádost o výměnu, v níž specifikuje zboží, které u prodávajícího zakoupil a chce je vyměnit, a zboží, jež výměnou požaduje. Po odsouhlasení výměny zboží prodávajícím kupující stávající zboží zašle doporučeným balíkem (nikoliv na dobírku) prodávajícímu na adresu uvedenou na webových stránkách internetového obchodu nebo určenou prodávajícím. Po doručení tohoto zboží, a pokud toto je nepoužité a nepoškozené, prodávající v příslušné dodací lhůtě stanovené článkem E. těchto obchodních podmínek zašle kupujícímu nové zboží. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu původní zboží zpět. Veškeré náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující. V případě, že kupní cena vyměněného zboží je vyšší, než kupní cena původního zboží, je kupující povinen doplatit rozdíl v kupních cenách. Náklady spojené s výměnou zboží a případný rozdíl v kupních cenách kupující uhradí prodávajícímu ve lhůtě a způsobem stanovenými ve vyúčtování prodávajícího, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Pokud je kupní cena vyměněného zboží nižší, než kupní cena původního zboží, prodávající uhradí kupujícímu rozdíl v kupních cenách ve lhůtě dodání zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

G.  Záruka a reklamace

1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady.

2.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím (dále jen „záruka“), pokud není uvedeno u nabízeného produktu, dohodnuto či v záručním listu dodavatele zboží stanoveno jinak. Pro spotřebitele platí vždy záruční doba nejméně 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.      Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození, přičemž případné vady a poškození je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu způsobem popsaným dále v tomto článku (reklamace). Obdobný postup se doporučuje i spotřebitelům z důvodu urychlení reklamace.

4.      Záruka se nevztahuje na:

1.      opotřebení zboží nebo jeho části v důsledku jeho obvyklého používání;

2.      vady u věci prodávané za nižší cenu, pokud se jedná o vadu, pro kterou by nižší cena ujednána;

3.      vyplývá-li to z povahy věci.

5.      V případě výskytu vady zboží kupující může práva z odpovědnosti za vady uplatnit u prodávajícího doručením zboží na adresu prodávajícího Vlnitá 46/380, 147 00 Praha 4 - Braník (nikoliv na dobírku), přičemž je nutné přiložit

1.      doklad o nabytí příslušného zboží;

2.      reklamační list, pokud byl dodán;

3.      důvod reklamace a přesný popis vad zboží.

Prodávající doporučuje, aby o uplatnění práv z odpovědnosti za vady jej kupující zároveň informoval telefonicky, elektronickou poštou (e-mailem), či písemně.

6.      Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.      Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

8.      Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.  Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, tedy převzetí zboží prodávajícím. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit.V případě delších reklamací (tj. blížících se 30-ti dnům) prodávající též bude informovat kupujícího o stavu reklamace.

H.  Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů pro účely splnění kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

I. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Spotřebitel má za podmínek stanovených zákonem o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Při řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy může spotřebitel využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

J. Závěrečná ustanovení

1.      Obchodnípodmínky nabývají účinnosti dne 2.9.2016a nahrazují předchozí znění obchodních podmínek.

2.      Prodávající si vyhrazuje právo jednostranné změny obchodních podmínek. V případě změny obchodních podmínek bude nové znění obchodních podmínek zveřejněno na webových stránkách internetového obchodu a současně zasláno na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího.

1.    Nesouhlasí-li kupující s novým zněním obchodních podmínek, je oprávněn smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 14 dní od doručení nového znění obchodních podmínek na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího.

Nováček Václav

Praha 2.9.2016